Kto może być strażakiem

Członkami OSP mogą być:

- osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych,
- małoletni za zgodą przedstawicieli ustawowych,
- osoby prawne.
Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie uchwały zarządu OSP po złożeniu przez osobę zainteresowaną pisemnej deklaracji.

Podział członków OSP:

- czynnych,
- młodzieżowych drużyn pożarniczych,
- wspierających,
- honorowych.
Członkiem czynnym może być osoba, która aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowską i złożyła przyrzeczenie.

Członkiem młodzieżowej drożyny pożarniczej może zostać osoba, która ukończyła 12 lat, uzyskała zgodę opiekunów ustawowych i złożyła przyrzeczenie. Członkowie MDP w wieku 16 - 18 lat mogą być wybierani do władz OSP. MDP mogą być środowiskowe oraz tworzone w szkołach i placówkach wychowawczych oraz miejscu zamieszkania. Zasady organizacji MDP określa regulamin organizacyjny MDP zatwierdzony przez Zarząd Główny ZOSP RP.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna współdziałająca w rozwoju OSP, wspomagająca finansowo bądź w innej formie jej działalność. Członek wspierający-osoba fizyczna, a w przypadku osoby prawnej jej przedstawiciel ma prawo:

- uczestniczyć w walnym zebraniu członków OSP i być wybieranym do władz OSP,
- korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP.
Członkiem honorowym może zostać członek OSP szczególnie zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje walne zebranie. Nie opłacają oni składek członkowskich.

Członkowie czynni i honorowi mają prawo:

- wybierać i być wybierani do władz OSP,
- uczestniczyć w walnym zebraniu z prawem głosu,
- wysuwać postulaty i wnioski wobec władz OSP,
- używać munduru i odznak,
- korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP.

Do obowiązków członka czynnego należy:

- aktywnie uczestniczyć w działalności OSP,
- przestrzegać postanowień statutu OSP, jak też regulaminów i uchwał władz OSP,
- podnosić poziom wiedzy pożarniczej poprzez udział w szkoleniu fachowym,
- dbać o mienie OSP,
- regularnie opłacać składki członkowskie.

Członkostwo ustaje wskutek:

- dobrowolnego wystąpienia z OSP,
- wykluczenia przez władze OSP z powodu prowadzenia działalności sprzecznej z postanowieniami statutu,
- skreślenia z powodu nie usprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich powyżej 1 roku,
- likwidacji OSP,
- śmierci,
- likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.

 

Źródło:http://www.strazpozarna.info/

PoprzedniNastępny
© 2021 (wszelkie prawa zastrzeżone) Ochotnicza Straż Pożarna w Waksmundzie   stat4u stat4u  Dane KRS: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WAKSMUNDZIE Dane NIP: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WAKSMUNDZIE

Please publish modules in offcanvas position.