Członkami OSP mogą być:

- osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych,
- małoletni za zgodą przedstawicieli ustawowych,
- osoby prawne.
Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie uchwały zarządu OSP po złożeniu przez osobę zainteresowaną pisemnej deklaracji.

Podział członków OSP:

- czynnych,
- młodzieżowych drużyn pożarniczych,
- wspierających,
- honorowych.
Członkiem czynnym może być osoba, która aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowską i złożyła przyrzeczenie.

Członkiem młodzieżowej drożyny pożarniczej może zostać osoba, która ukończyła 12 lat, uzyskała zgodę opiekunów ustawowych i złożyła przyrzeczenie. Członkowie MDP w wieku 16 - 18 lat mogą być wybierani do władz OSP. MDP mogą być środowiskowe oraz tworzone w szkołach i placówkach wychowawczych oraz miejscu zamieszkania. Zasady organizacji MDP określa regulamin organizacyjny MDP zatwierdzony przez Zarząd Główny ZOSP RP.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna współdziałająca w rozwoju OSP, wspomagająca finansowo bądź w innej formie jej działalność. Członek wspierający-osoba fizyczna, a w przypadku osoby prawnej jej przedstawiciel ma prawo:

- uczestniczyć w walnym zebraniu członków OSP i być wybieranym do władz OSP,
- korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP.
Członkiem honorowym może zostać członek OSP szczególnie zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje walne zebranie. Nie opłacają oni składek członkowskich.

Członkowie czynni i honorowi mają prawo:

- wybierać i być wybierani do władz OSP,
- uczestniczyć w walnym zebraniu z prawem głosu,
- wysuwać postulaty i wnioski wobec władz OSP,
- używać munduru i odznak,
- korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP.

Do obowiązków członka czynnego należy:

- aktywnie uczestniczyć w działalności OSP,
- przestrzegać postanowień statutu OSP, jak też regulaminów i uchwał władz OSP,
- podnosić poziom wiedzy pożarniczej poprzez udział w szkoleniu fachowym,
- dbać o mienie OSP,
- regularnie opłacać składki członkowskie.

Członkostwo ustaje wskutek:

- dobrowolnego wystąpienia z OSP,
- wykluczenia przez władze OSP z powodu prowadzenia działalności sprzecznej z postanowieniami statutu,
- skreślenia z powodu nie usprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich powyżej 1 roku,
- likwidacji OSP,
- śmierci,
- likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.

 

Źródło:http://www.strazpozarna.info/

PROPAN - BUTAN UWAGA !
Jeżeli podejrzewasz , że ulatnia się gaz ,nie panikuj , lecz :

  1. Zamknij natychmiast zawór butli (w prawą stronę)
  2. Otwórz szeroko okna i drzwi tak , aby spowodować przewiew
  3. Nie używaj otwartego ognia
  4. Nie włączaj żadnych urządzeń elektrycznych i światła
  5. Powiadom dostawce gazuKilka ważnych porad :

  • Nie użytkuj oraz nie przechowuj butli gazowej poniżej poziomu gruntu oraz w pomieszczeniach zamkniętych.
  • Butlę użytkuj tylko w położeniu pionowym .Nigdy jej nie odwracaj.
  • Należy regularnie sprawdzać stan szczelności węża i reduktora.
  • Szczelność butli sprawdzaj roztworem mydlanym lub testerem.

10 Przykazań strażaków:


1. Nie wyobrażaj sobie, że samo przywdzianie munduru strażackiego czyni cię już strażakiem, albowiem jeśli paradujesz w mundurze, a zaniedbujesz swoich obowiązków, jesteś jako wilk w owczej skórze.

2. Bądź zawsze trzeźwy. Trzeźwość jest podstawą wszystkich cnót, jakie prawego strażaka zdobić powinny.

3. Bądź czujny - czujny jak kogut w nocy, jak orzeł w dzień. Zawsze gotów bądź na ratunek. Śpij jak zając, a bądź mężny jak lew.

4. Bądź odważny, ale i rozważny. Nie narażaj życia i zdrowia tam, gdzie osiągnąć się nic nie da, lub gdzie oczywiste niebezpieczeństwo życiu zagraża. Nie czyń brawury, dla popisu, lecz wszystko czyń co każe obowiązek, co każą przełożeni, co wymaga dobrego dzieła, któremu służysz.

5. Będziesz posłuszny przełożonym swoim. Strażak to żołnierz armii dobrego dzieła i jak żołnierz winien w rzeczach służby wyrzec się własnej woli.

6. Przestrzegaj porządku. Przysłowie głos: "Porządek jest duszą świata". Bez porządku ani państwo, ani dom ostać się nie może.

7. Bądź dumny z tego, że należysz do towarzystwa pożarniczego, że należysz do niezliczonej rzeszy bojowników walczących pod sztandarem najczystszej miłości bliźniego.

8. Będziesz towarzyszem dobrym. Przepiękne hasło strażackie: "Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego" uczy, jakiego rodzaju ma być koleżeństwo w drużynach strażackich.

9. Będziesz spełniał obowiązki swoje z ochotą. Jesteś ochotnikiem, więc nie czyń jak najemnik, który rad wykręca się od roboty.

10. Będziesz się starał o zabezpieczenie losu swojej rodziny na wypadek twojej śmierci lub kalectwa.

(na podstawie "Strażak" z 1901 r.)

© 2021 (wszelkie prawa zastrzeżone) Ochotnicza Straż Pożarna w Waksmundzie   stat4u stat4u  Dane KRS: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WAKSMUNDZIE Dane NIP: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WAKSMUNDZIE

Please publish modules in offcanvas position.